Monday, 30 January 2017

ผลิตภัณฑ์ถ่านดูดกลิ่น ชื่อแบรนด์ สวนสารพัดดี

ผลิตภัณฑ์ถ่านดูดกลิ่น ชื่อแบรนด์ สวนสารพัดดี ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนสวนสารพัดดีเพื่อสุขภาพ ที่ต้องการทำสินค้าใหม่ทดลองนำเข้าสู่ตลาดในจังหวัดและภูมิภาค
Friday, 4 March 2016

การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย ได้สร้างแบรนด์ระดับท้องถิ่นเมืองชัยนาท : Chai Nat's Community Brand & Package Building

การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย : จากการที่ผู้ประกอบการเคยเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าจากถั่วดาวอินคาของแบรนด์ sacha pure แบบส่วนตัวที่ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
ซึ่งหลังจากได้เข้าร่วมโครงการวิจัยเรื่องการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท ปีงบประมาณแผ่นดิน 2558 โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร อ.ธีระชัย สุขสวัสดิ์ อ.อดิสรณ์ สมนึกแท่น ปัจจุบันนี้ผู้ประกอบการได้พัฒนาธุรกิจแบบส่วนตัวไปจดทะเบียนเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชื่อ สวนสารพัดดี เพื่อสุขภาพ ได้ใช้ประโยชน์จากการออกแบบกราฟิก งานสร้างแบรนด์และบรรจุภัณฑ์ ได้ต่อยอด แตกสาขาการผลิตสู่เกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษ และผลิตภัณฑ์อื่นๆท้องถิ่น นำสิ่งดีดีจากสวน สู่สุขภาพ ได้สร้างเครือข่ายผู้ผลิตขึ้นภายในอำเภอเดียวกันและอำเภอใกล้เคียง ซึ่งเชื่อมโยงถึงการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยมีร้านค้าจัดจำหน่ายเองและออกร้านงานสินค้าในฐานะตัวแทนสินค้าด้านสมุนไพรของจังหวัดชัยนาทตามวาระและงานแสดงสินค้าโอทอปต่างๆ ที่จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชน สำนักงานเกษตร สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ชื่อผู้ประกอบการ : นางรัตนา พัฒนานุพงษ์ นาง ปวันรัตน์ ฐิติภิรมรัฐ ติดต่อได้ตามี่อยู่แบนเนอร์ล่างนี้ครับ ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับงานวิจัย เชิญศึกษาได้ที่ chainatbrand.blogspot.com
Saturday, 15 August 2015

ผศ.ประชิด ทิณบุตร และคณะผู้วิจัย ออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ใหม่ ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนสวนสารพัดดีเพื่อสุขภาพผศ.ประชิด ทิณบุตร และคณะผู้วิจัยลงพื้นที่วิจัยที่ชัยนาท วิจัยวิทยาแบบให้ชุมชนได้มีส่วนร่วม (Community Based participatory Research : CBPR) โดยให้ผู้เกี่ยวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสียได้ร่วมให้ข้อมูล และร่วมตัดสินใจคัดเลือกผลงานโดยวิธีการประชุมสนทนากลุ่ม(Focus Groups) ในการตัดสินใจในผลงานการออกแบบพัฒนา ผลงานออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ใหม่ ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนสวนสารพัดดีเพื่อสุขภาพ บ้านหัวทองพัฒนา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท สร้างแบรนด์ใหม่ชื่อ สารพัดดี โดยการ บรรยาย นำเสนอแนะแนวทางการพัฒนาต่อยอดการสร้างสรรค์คุณภาพผลิตภัณฑ์ การร่วมวิพากษ์ การสาธิตทำสบู่สมุนไพร การร่วมแสดงความคิดเห็นแบบสนทนากลุ่มย่อย และส่งมอบชุดทดลองตลาดให้ไปดำเนินการต่อยอดทางธุรกิจที่เข้มแข็งและพึงพาตนเองได้ต่อไป 5 - 8 - 2558 คณะผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชิด ทิณบุตร หัวหน้าโครงการวิจัย ผู้ร่วมวิจัย 1.นายธีระชัย สุขสวัสดิ์ 2.นายอดิสรณ์ สมนึกแท่น ผู้ช่วยวิจัย นายคณาศักดิ์พงษ์พาลี สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

Monday, 29 June 2015

กิจกรรม

งานสินค้าโอทอป จ.ชัยนาท งานสังสรรค์ภายใน

Tuesday, 23 June 2015

ปุ๋ยอินทรีย์สำหรับถั่วดาวอินคาปุ๋ยอินทรีย์สำหรับถั่วดาวอินคา
YUKI PLUS (ยูกิ พลัส)

หัวเชื้ออินทรีย์สาร ธาตุอาหารพืชตรา "ยูกิพลัส" สูตรเข้มข้นปราศจากสารเคมีที่ใช้วัตถุดิบหลักจากปลากุ้ง ผ่านการอบฆ่าเชื้อโรคด้วยเครื่องอบไอน้ำความร้อนสูง อุดมไปด้วยธาตุอาหารหลัก เอ็น-พี-เค ( N P K ) และฮอโมนพืช พร้อมทั้งธาตุอาหารเสริมหลากชนิดที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ทั้งพืชผักสวนครัว พืชไร่ ไม้ดอก ไม้ผลและการเพาะเห็ดนาๆชนิด ภายใต้การทดสอบทางวิชาการและให้คำแนะนำโดย ผศ.ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ จ.นครปฐม และ ดร.กรวรรณ ศรีงาม คณะเกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่
โกลด์มิค คือ สารอินทรีย์ชนิดน้ำเข้มข้นได้จากการสกัดถ่านหินธรรมชาติชนิดพิเศษที่มีคุณประโยชน์และจำเป็นอย่างยิ่งต่อพืช สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยเคมี โดยช่วยละลายปุ๋ยเคมีให้พืชนำไปใช้ได้อย่างเต็มที่โกลด์มิค ช่วยปรับปรุงครงสร้างดินที่เหนียวแน่น แข็ง ให้โปร่งร่วนซุย ระบายน้ำและอากาศได้ดี ทำให้รากพืชเจริญแผ่กระจาย ต้นพืชมีความแข็งแรง สมบูรณ์ เจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่ เพิ่มคุณภาพและผลผลิตของพืชโกลด์มิค สามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิด ไม้ผล เช่น ส้ม มะม่วง ทุเรียน เงาะ มังคุด ลางสาด ลองกอง องุ่น ลิ้นจี่ ลำไย สตรอเบอร์รี่ แตงโม สับปะรด มะละกอ ชมพู่ ฝรั่ง มะนาว มะขามหวาน ฯลฯพืชผัก เช่น หอม กระเทียม พริก มะเขือ มะเขือเทศ คะน้า กะหล่ำดอก กะหล่ำปลี ผักกาดขาว ผักกาดเขียวปลี ผักกาดหอม แตงกวา ฟักทอง ฯลฯไม้ดอกไม้ประดับ เช่น กุหลาบ กล้วยไม้ มะลิ เบญจมาศ เยอบีร่า ดาวเรือง คาร์เนชั่น แกลดิโอลัส โกสน ไม้ใบ ว่านต่างๆ ฯลฯ พืชไร่ เช่น ข้าว ข้าวโพด ยาสูบ แห้ว เผือก มันฝรั่ง มันเทศ ฝ้าย ถั่วเหลือง ถั่ว
เขียว ถั่วลิสง ถั่วดาวอินคา มันสำปะหลัง ละหุ่ง อ้อย ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ฯลฯ

อัตราและวิธีการใช้
- ปรับปรุงดิน
ใช้โกลด์มิค ผสมน้ำรดหรือฉีดพ่นทางดินอัตรา 100-200 ซีซี.ต่อน้ำ 20 ลิตร
- เพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ยเคมี
ใช้โกลด์มิค ร่วมกับปุ๋ยเคมีอัตรา 1-2 ลิตรต่อปุ๋ยเคมี 50 กิโลกรัม ผสมคลุกเคล้าให้ทั่วแล้วนำไปหว่าน

- เพิ่มประสิทธิภาพของสารเคมี
ใช้โกลด์มิค ผสมฉีดพ่นทางใบอัตรา 10-20 ซีซี.ต่อน้ำ 20 ลิตร ร่วมกับการใช้ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยเกร็ด หรือสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช

- เร่งรากพืช
ใช้โกลด์มิค แช่รากหรือท่อนพันธุ์ อัตรา 100-200 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร แช่นาน 15-20 นาที ก่อนนำไปปลูก

วิธีเพาะพันธุ์ถั่วดาวอินคา และปุ๋ยอินทรีย์สำหรับถั่วดาวอินคา

วิธีเพาะพันธุ์ถั่วดาวอินคาการเพาะพันธุ์ถั่วดาวอินคา ถ้าทำผิดวิธี โอกาสที่จะขึ้นน้อยมาก (จากประสบการณ์ 10-50 %) มาเรียนรู้วิธีการเพาะพันธุ์แบบที่ใช้แล้วได้ผล 70-90%

ขั้นตอนการเพาะพันธุ์ถั่วดาวอินคา

1. คัดเลือดเมล็ดพันธุ์ ให้คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่สุกใหม่ๆ และเก็บไว้ไม่เกิน 20 วัน และต้องเลือกเมล็ดพันธุ์ที่เต็ม (ลีบคัดออก) เมล็ดพันธุ์ที่เปลือกขึ้นเชื้อรา จากการเก็บไว้นาน ให้แยกออก
2. นำเมล็ดพันธุ์มาแช่ในน้ำอุ่น (ต้องไม่ร้อนเกินไป) 24 ชม. แล้วนำภาชนะครอบไว้
3. นำเมล็ดพันธุ์ขึ้น ใส่ผ้าขาวห่อไว้ แล้วรดน้ำ เช้าเย็น
4. ประมาณ 3-7 วัน เมล็ดพันธุ์จะเริ่มงอกออกมา
5. เตรียมนำลงกระถาง แช่น้ำยาเร่งรากในน้ำเย็น 10-20 นาที นำลงกระถาง รดน้ำให้แค่ชุ่มเท่านั้น และไม่ควรรดน้ำเยอะเกินไป เพราะจะทำให้เมล็ดเน่าได้
6. 1-2 อาทิตย์ ถั่วดาวอินคาจะเริ่มงอกออกมา (ช่วงนี้รดน้ำอย่าให้ขาด ควรรดให้ดินชุ่มเท่านั้น อาจจะวันเว้นวัน)
7. รอต้นถั่วดาวอินคามีอายุ 20-40 วัน ค่อยนำไปปลูก (ความสูงของต้นประมาณ 20-40 ซม.)


ปุ๋ยอินทรีย์สำหรับถั่วดาวอินคา
YUKI PLUS (ยูกิ พลัส)

หัวเชื้ออินทรีย์สาร ธาตุอาหารพืชตรา "ยูกิพลัส" สูตรเข้มข้นปราศจากสารเคมีที่ใช้วัตถุดิบหลักจากปลากุ้ง ผ่านการอบฆ่าเชื้อโรคด้วยเครื่องอบไอน้ำความร้อนสูง อุดมไปด้วยธาตุอาหารหลัก เอ็น-พี-เค ( N P K ) และฮอโมนพืช พร้อมทั้งธาตุอาหารเสริมหลากชนิดที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ทั้งพืชผักสวนครัว พืชไร่ ไม้ดอก ไม้ผลและการเพาะเห็ดนาๆชนิด ภายใต้การทดสอบทางวิชาการและให้คำแนะนำโดย ผศ.ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ จ.นครปฐม และ ดร.กรวรรณ ศรีงาม คณะเกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่
โกลด์มิค คือ สารอินทรีย์ชนิดน้ำเข้มข้นได้จากการสกัดถ่านหินธรรมชาติชนิดพิเศษที่มีคุณประโยชน์และจำเป็นอย่างยิ่งต่อพืช สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยเคมี โดยช่วยละลายปุ๋ยเคมีให้พืชนำไปใช้ได้อย่างเต็มที่โกลด์มิค ช่วยปรับปรุงครงสร้างดินที่เหนียวแน่น แข็ง ให้โปร่งร่วนซุย ระบายน้ำและอากาศได้ดี ทำให้รากพืชเจริญแผ่กระจาย ต้นพืชมีความแข็งแรง สมบูรณ์ เจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่ เพิ่มคุณภาพและผลผลิตของพืชโกลด์มิค สามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิด ไม้ผล เช่น ส้ม มะม่วง ทุเรียน เงาะ มังคุด ลางสาด ลองกอง องุ่น ลิ้นจี่ ลำไย สตรอเบอร์รี่ แตงโม สับปะรด มะละกอ ชมพู่ ฝรั่ง มะนาว มะขามหวาน ฯลฯพืชผัก เช่น หอม กระเทียม พริก มะเขือ มะเขือเทศ คะน้า กะหล่ำดอก กะหล่ำปลี ผักกาดขาว ผักกาดเขียวปลี ผักกาดหอม แตงกวา ฟักทอง ฯลฯไม้ดอกไม้ประดับ เช่น กุหลาบ กล้วยไม้ มะลิ เบญจมาศ เยอบีร่า ดาวเรือง คาร์เนชั่น แกลดิโอลัส โกสน ไม้ใบ ว่านต่างๆ ฯลฯ พืชไร่ เช่น ข้าว ข้าวโพด ยาสูบ แห้ว เผือก มันฝรั่ง มันเทศ ฝ้าย ถั่วเหลือง ถั่ว
เขียว ถั่วลิสง ถั่วดาวอินคา มันสำปะหลัง ละหุ่ง อ้อย ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ฯลฯ

อัตราและวิธีการใช้
- ปรับปรุงดิน
ใช้โกลด์มิค ผสมน้ำรดหรือฉีดพ่นทางดินอัตรา 100-200 ซีซี.ต่อน้ำ 20 ลิตร
- เพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ยเคมี
ใช้โกลด์มิค ร่วมกับปุ๋ยเคมีอัตรา 1-2 ลิตรต่อปุ๋ยเคมี 50 กิโลกรัม ผสมคลุกเคล้าให้ทั่วแล้วนำไปหว่าน

- เพิ่มประสิทธิภาพของสารเคมี
ใช้โกลด์มิค ผสมฉีดพ่นทางใบอัตรา 10-20 ซีซี.ต่อน้ำ 20 ลิตร ร่วมกับการใช้ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยเกร็ด หรือสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช

- เร่งรากพืช
ใช้โกลด์มิค แช่รากหรือท่อนพันธุ์ อัตรา 100-200 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร แช่นาน 15-20 นาที ก่อนนำไปปลูก