Friday, 4 March 2016

การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย ได้สร้างแบรนด์ระดับท้องถิ่นเมืองชัยนาท : Chai Nat's Community Brand & Package Building

การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย : จากการที่ผู้ประกอบการเคยเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าจากถั่วดาวอินคาของแบรนด์ sacha pure แบบส่วนตัวที่ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
ซึ่งหลังจากได้เข้าร่วมโครงการวิจัยเรื่องการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท ปีงบประมาณแผ่นดิน 2558 โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร อ.ธีระชัย สุขสวัสดิ์ อ.อดิสรณ์ สมนึกแท่น ปัจจุบันนี้ผู้ประกอบการได้พัฒนาธุรกิจแบบส่วนตัวไปจดทะเบียนเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชื่อ สวนสารพัดดี เพื่อสุขภาพ ได้ใช้ประโยชน์จากการออกแบบกราฟิก งานสร้างแบรนด์และบรรจุภัณฑ์ ได้ต่อยอด แตกสาขาการผลิตสู่เกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษ และผลิตภัณฑ์อื่นๆท้องถิ่น นำสิ่งดีดีจากสวน สู่สุขภาพ ได้สร้างเครือข่ายผู้ผลิตขึ้นภายในอำเภอเดียวกันและอำเภอใกล้เคียง ซึ่งเชื่อมโยงถึงการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยมีร้านค้าจัดจำหน่ายเองและออกร้านงานสินค้าในฐานะตัวแทนสินค้าด้านสมุนไพรของจังหวัดชัยนาทตามวาระและงานแสดงสินค้าโอทอปต่างๆ ที่จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชน สำนักงานเกษตร สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ชื่อผู้ประกอบการ : นางรัตนา พัฒนานุพงษ์ นาง ปวันรัตน์ ฐิติภิรมรัฐ ติดต่อได้ตามี่อยู่แบนเนอร์ล่างนี้ครับ ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับงานวิจัย เชิญศึกษาได้ที่ chainatbrand.blogspot.com