Monday, 30 January 2017

ผลิตภัณฑ์ถ่านดูดกลิ่น ชื่อแบรนด์ สวนสารพัดดี

ผลิตภัณฑ์ถ่านดูดกลิ่น ชื่อแบรนด์ สวนสารพัดดี ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนสวนสารพัดดีเพื่อสุขภาพ ที่ต้องการทำสินค้าใหม่ทดลองนำเข้าสู่ตลาดในจังหวัดและภูมิภาค